Algemene voorwaarden Morgen Start ik!

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en vanaf heden van kracht.

Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier, boekingssysteem en/of deelname aan één van de lessen verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Lidmaatschap en betaling
1.1 Indien je een proefles wilt volgen, alleen mogelijk bij groepslessen, dien je dit per mail door te geven aan Morgen Start Ik! De deelnemer kan maximaal 1 proefles volgen.
1.2 De deelnemer koopt een leskaart van 10 lessen (12 weken geldig), betaald een blok of een persoonlijke les, waardoor hij/zij deel kan nemen aan de lessen.
1.3 De leskaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
1.4 Indien de deelnemer geen gebruik wenst te maken van het recht op deelneming aan de lessen vindt er geen restitutie plaats van het betaalde lesgeld.
1.5 Indien de deelnemer niet deel kan nemen aan de les, dan dient hij/zij zich ruim van te voren,  minimaal 24 uur, af te melden in het online boekingssysteem.
1.6 Indien deelnemer zicht niet online afmeldt wordt er lesgeld (1 strip) berekend.
1.7 Bij zwangerschap of langdurig ziekte kan in overleg tussen deelnemer en Morgen Start ik! de geldigheid van de leskaart voor bepaalde tijd opgeschort worden.
1.8 Het verschuldigde lesgeld dient voorafgaande aan de eerste les voldaan te worden.
1.9 Wanneer de deelnemer zijn/haar betalingsverplichting niet nakomt, behoudt Morgen Start Ik! zich het recht voor de deelnemer de toegang tot de lessen te weigeren totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
1.10 Morgen Start Ik! behoudt zich het recht voor een nieuwe deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.
1.11 Morgen Start Ik! behoudt zich het recht voor bij gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt. Tevens is Morgen Start Ik! gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 
Artikel 2 Wijziging lesrooster en prijzen
2.1 Morgen Start Ik! behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van prijzen zullen tijdig worden gecommuniceerd.
2.2 Morgen Start Ik! behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma, locatie e.d. te wijzigen. Deze aanpassingen zullen tijdig worden gecommuniceerd.
 
Artikel 3 Feestdagen, vakantie en annulering lessen
3.1 Vakantieperiodes en vrije dagen worden tijdig gecommuniceerd. De geldigheidsduur van de leskaart wordt hierop aangepast.

 

3.2 Wanneer er onverwacht een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden zoals ziekte van de docent, dan wordt de geldigheidsduur van de leskaart van de deelnemer aangepast en kan deze les ingehaald worden.

 

Artikel 4 Communicatie en Promotie activiteiten

4.1 Foto’s en ander beeldmateriaal worden uitsluitend na overleg gemaakt.

4.2 Morgen Start Ik! beslist welk beeldmateriaal wordt gebruikt en in welke media.


 Artikel 5 Eigen risico en aansprakelijkheid
5.1 Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
5.2 Morgen Start Ik! aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade van de deelnemer.
4.3 Morgen Start Ik! is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
4.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Morgen Start Ik!, dienen te worden vergoed.
 
Artikel 5 Slotbepaling 
In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Morgen Start Ik!
Indien noodzakelijk kan Morgen Start Ik! de Algemene Voorwaarden tussentijds aanpassen.